Happy End (DK)


Event Details


Scroll down for English text

Happy End
Av Ingrid Tranum Velásquez (DK)

Vi blir eldre enn aldri før her i Norden. Aldrende er en av de raskest voksende befolkningsgrupper på våre breddegrader, samtidig som vi i økende grad jakter og hyller den evige ungdom, og med alle midler til rådighet forsøker å skjule alderdommens spor på kroppen. Vår frykt for forfall, hjelpemidler, rynker og død marginaliserer de gamle i samfunnets utkant og gjør oss fremmede overfor nærheten til den aldrende kropp.

Scenekunstprosjektet HAPPY END skapes i samarbeid med pleiehjem i Norden, og undersøker og iscenesetter alderdom og livet i en gammel kropp, gjennom dans, bevegelse og dialog. I HAPPY END er det pleiehjemmets beboere, eksperter i egen kropp, som formidler sin opplevelse av alderdommen til danserne og publikum, og inviterer til en fortrolig reise under alderdommens rynkede hud. Med de gamles egne fortellinger og opplevelser i fokus, skapes et fortrolig og inkluderende rom for møtet mellom de eldre og det omkringliggende samfunn, mellom realiteter og fordommer, som med poetisk realisme opphever grensene mellom iscenesettelse og virkelighet.

HAPPY END-konseptet formidles gjennom performance, fotoutstilling og dokumentarfilm, og prosjektets prosess kan følges løpende på bloggen www.happyendproject.dk.

Iscenesetter, kunstnerisk leder: Ingrid Tranum Velásquez (DK). Komponist: Trondur Bogason (FI). Scenograf: Icelandic Love Corporation/Gjörningaklubburinn (IS). Fotograf: Per Morten Abrahamsen (DK). Videokunstner: Engeli Broberg (SE). Dansere/performere: Beboere fra pleiehjemmet Heracleum i Tromsø (NO) samt danserne/performerne Kristina Sørensen Ougaard (FO), Anette Asp Christensen (DK), Christian From(DK), Ingrid Tranum Velásquez (DK).

Torsdag 27. april kl. 16:00
Fredag 28. april kl. 12:00
Lørdag 29. april kl. 13:00
Alle dager på Heracleum
Gratis inngang

Happy End
By Ingrid Tranum Velásquez (DK)

We are getting older than ever before here in the Nordic countries; elderly are one of the fastest growing population groups. Meanwhile, we chase and cherish eternal youth ever increasingly, and fight the signs of aging on our bodies with all means. Our fear of decay, aid, wrinkles, and death marginalise the old in the outskirts of society and make us strangers to the aging body.

The performing arts project HAPPY END is created in collaboration with nursing homes in the Nordic countries and aims to examine and orchestrate old age and life in an aging body through dance, movement and dialogue. In HAPPY END, it is the inhabitants of the nursing homes, experts in their own bodies, who convey their experience of ageing to the dancers and the audience, and invite to a intimate journey beneath the wrinkly surface of old age. Focused around the elderly’s own stories and experiences, HAPPY END creates an intimate and inclusive space for the meeting between the elderly and their surrounding society, between realities and prejudice, that with poetic realism abolish the borders between orchestration and reality.

The HAPPY END concept is mediated through performance, photo exhibitions and documentary film, and the process of the project can be followed continuously on the blog www.happyendproject.dk.

Artistic leader: Ingrid Tranum Velásquez (DK). Composer: Trondur Bogason (FI). Scenographer: Icelandic Love Corporation/ Gjörningaklubburinn (IS). Photographer: Per Morten Abrahamsen (DK). Video artist: Engeli Broberg (SE). Dancers/performers: Inhabitants of Heracleum nursing home in Tromsø (NO) and the dancers/performers Kristina Sørensen Ougaard (FO), Anette Asp Christensen (DK), Christian From(DK), Ingrid Tranum Velásquez (DK).

Thursday 27. April, 16:00
Friday 28. April, 12:00
Saturday 29. April, 13:00
Free admission