Udsigter fra min bedstemors køkken (DK)


Event Details


Scroll down for English text

UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN
av Anette Asp Christensen og Katrine Nilsen (DK)

Kjøkkenbordet er dekket med bestemors blåblomstrede kaffeservise. Det serveres kaffe fra komfyren. Publikum sitter benket tett sammen i det private kjøkkenet, mens performer og dukkespiller Anette Asp Christensen forteller om sin sørjyske bestemor og hennes kjøkken.

Anette Asp Christensen nøster opp i sine egne røtter og i historien om Sør-Jylland, dette stykke Danmark som var og stadig er grenseland mellom ulike sinnelag og nasjonale tilhørigheter.

Hvordan så verden egentlig ut gjennom bestemorens kjøkkenvindu? Hva vil det si å høre til i en landsdel hvor grensen har flyttet seg flere ganger og hvor adskillige kriger er blitt utkjempet? Hvordan påvirker det ens identitet og hvor hører man så hjemme? Og hva vil det si i dag, når man skal skape seg et hjem i et nytt land?

UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN er en pågående undersøkelse av hva det vil si å ha røtter og å høre hjemme. Forestillingen er basert dels på Anette Asp Christensens egne erindringer om sin bestemor, dels på besøk i private kjøkken i Sør-Jylland.

Forestillingen varer 60 minutter.

Konsept, performer og dukkemaker: Anette Asp Christensen. Konsept og visuell dramaturgi: Katrine Nilsen. Konsulent: Jette Lund

Fredag 28. april kl. 16:00 og 20:00
Lørdag 29. april kl. 17:00
Spilles i privat kjøkken i Prestenggata 29 begge dager
Etterpåsnakk etter andre forestilling fredag

Gjestespillet ved Vårscenefest er støttet av Statens Kunstfond Danmark. 

VIEWS FROM MY GRANDMOTHER’S KITCHEN
By Anette Asp Christensen and Katrine Nilsen (DK)

The kitchen table is set with grandmother’s light blue coffee cups. The audience is seated close together in the private kitchen, while performer and puppeteer Anette Asp Christensen tells about her grandmother and her kitchen in Southern Jylland.

Anette Asp Christensen unravels the story of her heritage and of Southern Jylland, this piece of Denmark that was and still remains a borderland between moods and nationalities.

How did the world look through grandmother’s kitchen window? What does it mean to belong in a place where borders have been moved repeatedly and where numerous wars have been fought? How does it affect ones identity and where do you thus belong? And what does it mean today, when settling in a new country?

VIEWS FROM MY GRANDMOTHER’S KITCHEN is an ongoing research into what it means to have roots and to belong. The performance is based partially on Anette Asp Christensen’s own memories of her grandmother, and partially on visits to private kitchens in Southern Jylland.

The performance is 60 minutes long.

Concept, performer and puppet maker: Anette Asp Christensen. Concept and visual dramaturgy: Katrine Nilsen. Consultant: Jette Lund

Friday 28. April, 16:00
Friday 28. April, 20:00 + After talk
Saturday 29. April, 17:00
Performed in a private kitchen in Prestenggata 29 both days