Whenever there are people to dance, until than we´re gonna | Blaue Frau & Teraz Poliz (FI/PL)


Event Details


Scroll down for English text.

Av og med: Sonja Ahlfors, Dorota Glac, Marta Jalowska, Ula Kijak, Adrianna Kornecka, Emanuela Osowska, Joanna Wingren, Dominika Skaza, Ilse Ybarra, Johan Isaksson, Marta Wesołowska, Gabrielle Vaara.

Språk: Svensk, polsk, engelsk

“If I can´t dance to it, it is not my revolution” – Emma Goldman

 

Om det som føles aller mest umulig å forandre i ditt liv plutselig kunne forandres, hvem ville du da være?

Blaue Frau og Teraz Poliz inviterer til en kveld fylt av feministisk utopi: En internasjonal, flerspråklig, futuristisk visjon om en idealverden hvor alle problemer allerede er løst, uten ulikheter, uten vold, uten frykt, hvor alt er mulig og drømmer er planer for fremtiden.

Å danse til det blir morgen uten å bli seksualisert. Å velge å tro på sine egne valg. Å ikke la sammenhengen definere seg, men selv definere sammenhengen. Å bli elsket. Å være Daenerys fra Game of Thrones. Å elske. Å bli berørt av noen. Å være i nået. Mangfold. Å ha sex.

Velkommen til en kveld der grensen mellom utøver og tilskuer, regissør og skuespiller, fantasi og virkelighet forskyves. Forestillingen, så vel som prosessen mot den, blander språk og tradisjoner. Den er som barns lek, hvor regler kan forandres når som helst, fordi den enste grensen er grenseløs fantasi.

Forestillingens tittel er umulig å oversette, fordi den på grunn av sine mange feil ikke engang er forståelig på engelsk. En slik tittel burde egentlig ikke eksistere – slik som utopien sannsynligvis ikke eksisterer. Blaue Frau og Teraz Poliz forsøker likevel å finne den, navngi den, gripe etter den, og disse forsøkene er mye viktigere enn feilene som oppstår på veien; i en ideell verden kan alle trygt gjøre feil.

Forestillingen er laget med støtte fra Polska Institutet Stockholm.

Det arrangeres etterpåsnakk direkte etter forestillingen.

Om kunstneren

Blaue Frau er en feministisk og normkritisk duo som består v kunstnerne Sonja Ahlfors og Joanna Wingren. Blaue Frau ble dannet i 2015 som en frittstående filial til den nordiske drag king-gruppen Subfrau. Blaue Frau har turnert nasjonalt og internasjonalt med prosjektene og forestillingene sine, og står blant annet bak konseptet Pop Up Art House (2013-2014).

Teraz Poliz er den eneste feministiske teatergruppen i Polen. Gruppen har samarbeidet med Amnesty International om forestillingen ”Psychosis” og deres forestilling ”A dress with a hole” ble laget i samarbeid med senteret for kvinners rettigheter. Gruppen har fått tallrike utmerkelser i Polen for sin forestilling ”Liminal. I am the dream I must not dream”.

 

Whenever there are people to dance, until than we´re gonna
Blaue Frau & Teraz Poliz (FI/PL)

By and with: Sonja Ahlfors, Dorota Glac, Marta Jalowska, Ula Kijak, Adrianna Kornecka, Emanuela Osowska, Joanna Wingren, Dominika Skaza, Ilse Ybarra, Johan Isaksson, Marta Wesołowska, Gabrielle Vaara.

Language: Swedish, Polish, English

If something seemingly impossible suddenly was made possible – who would you become?

Blaue Frau and Teraz Poliz invite us to a night of feminist Utopia: An international, multilingual, futurist vision of an ideal world, where all the problems have already been solved, there is no unequality, no violence no fear, everything is possible and dreams are just plans for the future.

To dance until daybreak without being sexualized. To choose to believe in ones own decisions. To not be defined by ones context, but define the context oneself. To be loved. To be Daenerys from Game of Thrones. To love. To be touched by someone. To exist in the present. Diversity. To have sex.

Welcome to an evening where the border between performer and audience, director and actor, fantasy and reality is shifted. This performance, as well as the working process towards it, mixes languages (Polish, Swedish, English) and traditions. It is like a children’s game, where rules can be changed every now and then, because the only limit is unlimited imagination.

The title “Whenever there are people to dance, until than we´re gonna” is actually untranslatable to any other language, because it is not even understandable in English due to it’s many mistakes. Such a title should not exist – just like Utopia probably does not exist. Nevertheless – Blaue Frau and Teraz Poliz try to find it, name it, reach for it, and these efforts are much more important than the mistakes made on the way; in the ideal world, anyone can safely make mistakes.

This piece is made with support from Polish Institute Stockholm.

There will be an after talk directly after the performance.

About the artist

Blaue Frau is a feminist and norm-critical duo consisting of artists Sonja Ahlfors and Joanna Wingren. Blaue Frau was founded in 2005 as an independent branch to the nordic drag king group Subfrau (subfrau.net). Blaue Frau have toured nationally and internationally with their projects and performances, for instance their concept Pop Up Art House (2013-2014).

Teraz Poliz is the sole feminist Theatre group in Poland. They have co-operataed with Amnesty International with their performance “Psychosis” and their performance “A dress with a hole” was made under the patronage of the Centre for Women’s Rights.  The group has won several awards all over Poland with their piece “Liminal. I am the dream I must not dream”.

 

"Whenever there are people to dance, until than we´re gonna" av Blaue FRau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger
“Whenever there are people to dance, until than we´re gonna” av Blaue Frau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger
"Whenever there are people to dance, until than we´re gonna" av Blaue FRau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger
“Whenever there are people to dance, until than we´re gonna” av Blaue Frau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger
"Whenever there are people to dance, until than we´re gonna" av Blaue FRau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger
“Whenever there are people to dance, until than we´re gonna” av Blaue Frau & Teraz Poliz (SE/PL) Foto: Frank A. Unger